Členství v ČASK

Stanovy ČASK rozlišují řádné a podporující členství. Řádní i podporující členové podporují účel spolku materiálně a morálně a mají možnost využívat členské benefity. Řádní členové mají navíc hlasovací právo.

 • Řádní členové ČASK jsou konsteláři, tj. absolventi některého z uznávaných konstelačních výcviků (další podmínky viz  níže). Roční členský příspěvek činí 1000,- Kč, v případě prodlení s platbou 1.500,- Kč.

 • Podporující členové ČASK jsou příznivci metody systemických konstelací, kteří nejsou konsteláři (nemají výcvik, který by je opravňoval konstelace facilitovat), nicméně podporují ČASK a jeho cíle. Rozlišujeme tři druhy podporujících členů:

  Podporující členové ČASK jsou příznivci metody systemických konstelací, kteří nejsou konsteláři (nemají výcvik, který by je opravňoval konstelace facilitovat), nicméně podporují ČASK a jeho cíle. Rozlišujeme tři druhy podporujících členů: 

 1. Mecenáš podporuje ČASK finančně a projeví-li zájem, též vahou své osobnosti. Roční členský příspěvek činí 10.000,- Kč.

 2. Spřátelený profesionál je obeznámen s metodou systemických konstelací, uznává její hodnotu a uvědomuje si přesahy konstelací ve své profesi. Roční členský příspěvek činí  1.000,- Kč.

 3. Student je zapsán v některém z konstelačních výcviků nebo je zapsán ve vysokoškolském studiu psychologie, medicíny, sociální práce, pedagogiky nebo speciální pedagogiky a má zájem o využití metody systemických konstelací ve svém oboru. Roční členský příspěvek činí 100 Kč.

O přijetí za člena rozhoduje rada ČASK, která rovněž může konkrétnímu členovi přiměřeně snížit nebo zcela prominout členský příspěvek.

Členské příspěvky jsou splatné do konce dubna příslušného kalendářního roku převodem na účet číslo 2100059623/2010.

Podmínky řádného členství

 1. Dovršený 28. rok života

 2. a) minimálně 3 roky praxe v poradenském (poradenství osobního rozvoje, koučink a jiné) nebo terapeutickém oboru (např. kraniosakrální terapie, bodyterapie, psychoterapie, shiatsu, biodynamické masáže a jiné) nebo

 3. b) ukončené vysokoškolské studium psychologie, medicíny, sociální práce, pedagogiky a speciální pedagogiky + 1 rok praxe v pomáhajících profesích (stačí splnit jednu z podmínek).

 4. Výcvik systemických konstelací v rozsahu minimálně 180 hodin u lektora schváleného radou ČASK. V ojedinělých případech (akreditovaný psychoterapeut, psychiatr, dlouholetý lektor konstelací, apod.) je možné se ucházet o členství i bez řádného výcviku systemických konstelací. V tomto případě žadatel doplní přihlášku příslušným zdůvodněním.

 5. Všichni žadatelé o řádné členství souhlasí s etickým kodexem a zároveň se zavazují k průběžnému dalšímu vzdělávání (odborné semináře, supervize, intervize a jiné) a k sebezkušenosti v oboru systemických konstelací.

Rada ČASK uznává výcviky systemických konstelací následujících lektorů:

Přihlášky zájemců a zájemkyň o řádné členství, kteří mají jiný než zde uvedený konstelační výcvik, budou posuzovány individuálně radou ČASK.

Máte-li zájem o bližší informace, popř. chcete-li zaslat svou přihlášku, kontaktujte nás prosím na infocask@seznam.cz.